Luật Giáo dục Đại học sửa đổi năm 2018

1/3/2019 206 lượt xem
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học...  

Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Bộ Giáo dục và Đào tạo

1/3/2019 196 lượt xem
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành...  

Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1/3/2019 176 lượt xem
Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu...