Đề tài NCKH cấp cơ sở

15/5/2020 40 lượt xem
Nghiên cứu chế tạo gốm áp điện không chì bằng phươn pháp phản ứng pha rắn.  

Danh mục các đề tài Quỹ NAFOSTED

25/7/2019 265 lượt xem
Nghiên cứu tổng hợp và phát triển ứng dụng các hệ nano dị thể chức năng trên cơ sở vật liệu nano từ tính...  

Danh mục các đề tài nghiên cứu

25/2/2019 456 lượt xem
Nghiên cứu chế tạo vật liệu phát xạ đỏ và đỏ xa trên cơ sở SnO2, ZnO-SnO2 pha tạp carbon nhằm ứng dụng cho diốt phát quang ánh sáng trắng có chỉ số CRI cao, chủ nhiệm đề tài: Nguyễn ...