Vật liệu Lượng tử (Quantum Materials Group)

4/9/2019 186 lượt xem
Nhóm nghiên cứu tập trung vào mô phỏng số và các kỹ thuật học máy để giải thích, tiên đoán các tính chất của vật liệu cũng như dự đoán các vật liệu mới.  

Vật liệu Nano ứng dụng trong Y sinh & Môi trường (NEB Group)

15/3/2019 536 lượt xem
Nhóm nghiên cứu Vật liệu và cấu trúc nano cho các ứng dụng y sinh, môi trường;Thiết bị micro-nano cho các hệ thống chẩn đoán-phân tích y sinh và môi trường...  

Vật liệu Điện tử

1/3/2019 335 lượt xem
Nhóm tập trung nghiên cứu chế tạo các loại cảm biến khí bằng nhiều phương pháp...  

Polymer và Composite

1/3/2019 319 lượt xem
Các nghiên cứu tổng hợp vật liệu Polymer, composite, vật liệu mới tầm cỡ quốc tế được thực hiện phù hợp với điều kiện phát triển ở Việt Nam...  

Cảm biến sinh học và Vật liệu Y sinh

1/3/2019 404 lượt xem
Các nhóm nghiên cứu chính của Khoa đang hoạt động hiệu quả...