Cơ cấu tổ chức

2/25/2019 4:12 PM

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA KHOA HỌC & KỸ THUẬT VẬT LIỆU

DANH MỤC CHỨC DANH KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VẬT LIỆU

Mã chức danh

Tên chức danh

Định biên 2018

Định biên chiến lược

CB-01

Trưởng khoa

1

 

CB-02

Phó trưởng khoa

0

2

CB-03

Thư ký khoa

1

 

CB-04

Giảng viên cơ hữu

15

30

 

 

CHUYÊN MỤC