Hợp tác trong nước

2/25/2019 1:25 PM
  • Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ-Đại học Bách Khoa Hà Nội
  • Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu – Đại học Bách Khoa Hà Nội
  • Viện Khoa học Vật liệu  - Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Trung tâm nghiên cứu vật liệu cấu trúc nano và phân tử (INOMAR) Trường Đại học Quốc Gia TPHCM
  • Khoa Vật lý-Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên- Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Khoa Vật lý Kỹ thuật và Công nghệ Nano- Trường Đại học Công nghệ- Đại học Quốc gia Hà Nội