Kế hoạch giảng dạy - học tập trực tuyến từ ngày 30/03/2020

3/26/2020 10:05 AM

1. Kế hoạch giảng dạy, hình thức đào tạo

- Triển khai giảng dạy - học tập trực tuyến qua phần mềm Zoom.us và hỗ trợ học tập thông qua hệ thống quản lý học tập trực tuyến (Google Classroom) từ ngày 30/03/2020 đối với các lớp học phần lý thuyết/bài tập. Sinh viên tra cứu lịch tại trang Quản lý đào tạo (http://qldt.phenikaa-uni.edu.vn/);

- Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, để đảm bảo sức khỏe theo các khuyến cáo của các cơ quan chức năng, các Giảng viên có thể bố trí giảng dạy trực tuyến tại tại các phòng học theo thời khóa biểu hoặc các địa điểm có đầy đủ các điều kiện phục vụ giảng dạy. Giảng viên đăng ký cụ thể với Khoa tổng hợp về Phòng ĐT&QLSV để phục vụ công tác quản lý;

- Các học phần: Giáo dục thể chất, Thực hành, Thí nghiệm của các lớp học phần không tổ chức học trực tuyến. Phòng ĐT&QLSV sẽ điều chỉnh lịch học cụ thể các học phần trên hệ thống Quản lý đào tạo sau khi sinh viên quay trở lại Trường học tập trung;

- Hướng dẫn triển khai giảng dạy - học tập trực tuyến trên phần mềm Zoom.us cho Giảng viên và Sinh viên tại Phụ lục kèm theo.

2. Công tác đảm bảo chất lượng đào tạo

Công tác tổ chức giảng dạy – học tập phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học. Giảng viên thực hiện việc điểm danh sinh viên lên lớp; giao bài tập, bài kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên; hướng dẫn và hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập… thông qua các công cụ quản lý của phần mềm giảng dạy trực tuyến, qua hệ thống quản lý học tập trực tuyến Google Classroom của Trường.

Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY.

Lưu ý: sinh viên thường xuyên kiểm tra email để cập nhật thông tin về lịch học.