rokettube porno alanya escort maltcasino antalya escort antalya escort rolex replica altyazili porno

Chức năng & Nhiệm vụ

5/16/2020 11:09 AM

Chức năng:

-  Đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật vật liệu;

- Tư vấn về đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật vật liệu.

Nhiệm vụ:

-  Thực hiện công tác đào tạo và bồi dưỡng kiến thức về khoa học và kỹ thuật vật liệu ở các bậc học: đại học, thạc sỹ, tiến sỹ;

-  Các hoạt động nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật vật liệu;

-  Các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, sản xuất thử nghiệm và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật vật liệu.