Lĩnh vực nghiên cứu

25/2/2019 323 lượt xem
Nghiên cứu vật liệu micro/nano ứng dụng cho y sinh và môi trường, Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của các ô xít bán dẫn ZnO, ZnS, SnO2, ZnO/ZnS, ZnO/SnO2…  
Chi tiết

Danh mục các đề tài Quỹ NAFOSTED

25/7/2019 173 lượt xem
Nghiên cứu tổng hợp và phát triển ứng dụng các hệ nano dị thể chức năng trên cơ sở vật liệu nano từ tính...  
Chi tiết

Danh mục các đề tài nghiên cứu

25/2/2019 382 lượt xem
Nghiên cứu chế tạo vật liệu phát xạ đỏ và đỏ xa trên cơ sở SnO2, ZnO-SnO2 pha tạp carbon nhằm ứng dụng cho diốt phát quang ánh sáng trắng có chỉ số CRI cao, chủ nhiệm đề tài: Nguyễn ... 
Chi tiết

Báo ISI/Scopus

25/2/2019 411 lượt xem
A label-free and highly sensitive DNA biosensor based on the core-shell structured CeO2-NR@Ppy nanocomposite for Salmonella detection  
Chi tiết

Bài báo khoa học khác

25/2/2019 163 lượt xem
Direct synthesis of CeO2 nanospindles on gold electrode by electrochemical method, Vietnam J. Chem., 2019, 57(1), 57-63<br /><br />  
Chi tiết