Lĩnh vực nghiên cứu
Nghiên cứu vật liệu micro/nano ứng dụng cho y sinh và môi trường, Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của các ô xít bán dẫn ZnO, ZnS, SnO2, ZnO/ZnS, ZnO/SnO2…  

Danh mục các đề tài Quỹ NAFOSTED
Nghiên cứu tổng hợp và phát triển ứng dụng các hệ nano dị thể chức năng trên cơ sở vật liệu nano từ tính...  
Danh mục các đề tài nghiên cứu
Nghiên cứu chế tạo vật liệu phát xạ đỏ và đỏ xa trên cơ sở SnO2, ZnO-SnO2 pha tạp carbon nhằm ứng dụng cho diốt phát quang ánh sáng trắng có chỉ số CRI cao, chủ nhiệm đề tài: Nguyễn ... 

Báo ISI/Scopus
A label-free and highly sensitive DNA biosensor based on the core-shell structured CeO2-NR@Ppy nanocomposite for Salmonella detection  
Bài báo khoa học khác
Direct synthesis of CeO2 nanospindles on gold electrode by electrochemical method, Vietnam J. Chem., 2019, 57(1), 57-63<br /><br />