Hợp tác trong nước
Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ-Đại học Bách Khoa Hà Nội, Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu – Đại học Bách Khoa Hà Nội  

Hợp tác quốc tế
Trường Đại học Chung Nam, Hàn Quốc<br />Trường Đại học Nam Florida, Hoa Kỳ