Sinh viên Đại học có công trình đăng báo quốc tế - Liệu có thể?

7/2/2020 1170 lượt xem
Việc có công bố quốc tế khi là học viên cao học hay nghiên cứu sinh là một điều vô cùng khó khăn và đáng mơ đáng mơ ước đối với không chỉ các nhà nghiên cứu trong nước mà còn ... 

Danh sách sinh viên tham gia NCKH

13/12/2019 72 lượt xem
Danh sách tổng hợp các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2019 dành cho lớp K12 Công nghệ Vật liệu...  

Danh mục các đề tài Quỹ NAFOSTED

25/7/2019 132 lượt xem
Nghiên cứu tổng hợp và phát triển ứng dụng các hệ nano dị thể chức năng trên cơ sở vật liệu nano từ tính...  

Báo ISI/Scopus

25/2/2019 313 lượt xem
A label-free and highly sensitive DNA biosensor based on the core-shell structured CeO2-NR@Ppy nanocomposite for Salmonella detection  

Bài báo khoa học khác

25/2/2019 149 lượt xem
Direct synthesis of CeO2 nanospindles on gold electrode by electrochemical method, Vietnam J. Chem., 2019, 57(1), 57-63<br /><br />  

Danh mục các đề tài nghiên cứu

25/2/2019 356 lượt xem
Nghiên cứu chế tạo vật liệu phát xạ đỏ và đỏ xa trên cơ sở SnO2, ZnO-SnO2 pha tạp carbon nhằm ứng dụng cho diốt phát quang ánh sáng trắng có chỉ số CRI cao, chủ nhiệm đề tài: Nguyễn ... 

Lĩnh vực nghiên cứu

25/2/2019 303 lượt xem
Nghiên cứu vật liệu micro/nano ứng dụng cho y sinh và môi trường, Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của các ô xít bán dẫn ZnO, ZnS, SnO2, ZnO/ZnS, ZnO/SnO2…  

Sinh viên Đại học có công trình đăng báo quốc tế - Liệu có thể?

7/2/2020 1170 lượt xem
Việc có công bố quốc tế khi là học viên cao học hay nghiên cứu sinh là một điều vô cùng khó khăn và đáng mơ đáng mơ ước đối với không chỉ các nhà nghiên cứu trong nước mà còn ... 

Danh sách sinh viên tham gia NCKH

13/12/2019 72 lượt xem
Danh sách tổng hợp các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2019 dành cho lớp K12 Công nghệ Vật liệu...  

Danh mục các đề tài Quỹ NAFOSTED

25/7/2019 132 lượt xem
Nghiên cứu tổng hợp và phát triển ứng dụng các hệ nano dị thể chức năng trên cơ sở vật liệu nano từ tính...  

Báo ISI/Scopus

25/2/2019 313 lượt xem
A label-free and highly sensitive DNA biosensor based on the core-shell structured CeO2-NR@Ppy nanocomposite for Salmonella detection