Báo ISI/Scopus

25/2/2019 209 lượt xem
A label-free and highly sensitive DNA biosensor based on the core-shell structured CeO2-NR@Ppy nanocomposite for Salmonella detection  

Danh mục các đề tài Quỹ NAFOSTED

25/7/2019 62 lượt xem
Nghiên cứu tổng hợp và phát triển ứng dụng các hệ nano dị thể chức năng trên cơ sở vật liệu nano từ tính...  

Bài báo khoa học khác

25/2/2019 109 lượt xem
Direct synthesis of CeO2 nanospindles on gold electrode by electrochemical method, Vietnam J. Chem., 2019, 57(1), 57-63<br /><br />  

Danh mục các đề tài nghiên cứu

25/2/2019 265 lượt xem
Nghiên cứu chế tạo vật liệu phát xạ đỏ và đỏ xa trên cơ sở SnO2, ZnO-SnO2 pha tạp carbon nhằm ứng dụng cho diốt phát quang ánh sáng trắng có chỉ số CRI cao, chủ nhiệm đề tài: Nguyễn ... 

Lĩnh vực nghiên cứu

25/2/2019 212 lượt xem
Nghiên cứu vật liệu micro/nano ứng dụng cho y sinh và môi trường, Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của các ô xít bán dẫn ZnO, ZnS, SnO2, ZnO/ZnS, ZnO/SnO2…