Thông báo đăng ký đề tài nghiên cứu KHCN cấp trường năm 2019

3/18/2019 11:41 PM

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019, Trường Đại học PHENIKAA thông báo việc đăng ký triển khai công tác nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Trường như sau:

1. Mục tiêu: Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ, giảng viên trong Nhà trường; tăng cường khả năng áp dụng các kết quả NCKH vào đào tạo và giải quyết các bài toán về KHCN của Nhà trường, Tập đoàn Phenikaa và xã hội;

2. Đối tượng: Cán bộ, giảng viên Trường Đại học PHENIKAA.

3. Kinh phí hỗ trợ và yêu cầu sản phẩm: chia thành 03 loại

Loại A: Tối đa 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng), cho những đề tài có đăng ký tối thiểu 01 bài báo ISI hoặc 01 bằng sáng chế quốc gia.

Loại B: Tối đa là 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng), cho những đề tài đăng ký tối thiểu là 01 bài báo Scopus hoặc 01 giải pháp hữu ích hoặc 01 sản phẩm cụ thể được một đơn vị hoặc tổ chức đặt hàng.

Loại C: Tối đa là 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng), cho những đề tài có đăng ký tối thiểu 01 bài báo trên các tạp chí quốc gia uy tín (nằm trong danh sách các tạp chí được hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước tính điểm) hoặc 02 bài báo được trình bày tại các hội nghị chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế.

4. Thời gian thực hiện đề tài: không quá 12 tháng (được gia hạn 01 lần với thời gian không quá 01 năm)

5. Yêu cầu về nội dung nghiên cứu: Đề tài đăng ký triển khai không trùng lặp với các đề tài khác đã và đang thực hiện trong nước và quốc tế.

6. Quy định về hồ sơ đăng ký: Bao gồm

- Thuyết minh đề tài NCKH cấp trường (Mẫu file đính kèm)

- Dự toán kinh phí (Mẫu file đính kèm)

- Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và các thành viên (Mẫu file đính kèm).

7. Hạn nộp và cách thức nộp hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ: trước 17g00, ngày 15 tháng 4 năm 2019

Địa điểm và cách thức nộp hồ sơ:

Bản mềm thuyết minh đề tài, lý lịch khoa học của chủ nhiệm và các thành viên gửi qua email: tuan.duonganh@phenikaa-uni.edu.vn

01 Bản in (có chữ ký) Thuyết minh đề tài, lý lịch khoa học của chủ nhiệm và các thành viên gửi về: Phòng KHCN&HTQT, Phòng 304, tầng 3, nhà A, trường Đại học PHENIKAA.