Ba Nhóm Nghiên cứu mạnh ở Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu

5/15/2019 9:40 PM

Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Vật liệu có 3 nhóm nghiên cứu mạnh

 

Trong số 8 nhóm nghiên  cứu mạnh của Trường Đại học PHENIKAA ra mắt ngày 15 tháng 05 năm 2019 vừa qua có 3 Nhóm là của Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu hoặc có các thành viên nghiên cứu chủ chốt trong Nhóm là cán bộ cơ hữu của Khoa. 

Các nhóm nghiên cứu mạnh của Khoa bao gồm:
Nhóm 1: Quang tử và Quang điện tử;

Nhóm 2: Vật liệu nano y sinh - môi trường;
Nhóm 3: Vật liệu nano cho ứng dụng điện tử và năng lượng tái tạo.
Trong đó, Nhóm thứ nhất là nhóm nghiên cứu mạnh trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng và 2 nhóm còn lại là các nhóm nghiên cứu trong lĩnh vực cơ bản.

Yêu cầu cụ thể đối với nhóm nghiên cứu trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản là mỗi năm phải công bố ít nhất 5 công trình khoa học là các bài báo trên các tạp chí hạng Q1 (theo tiêu chuẩn của SCImago Journal Rankings), hoặc 8 công trình khoa học trên các tạp chí quốc tế ISI/Scopus, trong đó có ít nhất 3 công trình hạng Q1. Mỗi công trình khoa học hạng Q1 có thể được thay thế bằng một sách chuyên khảo. 

Đối với nhóm nghiên cứu mạnh trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng, trong vòng 3 năm phải chuyển giao được ít nhất 1 quy trình công nghệ cho các doanh nghiệp (với tổng kinh phí chuyển giao công nghệ trên 500 triệu đồng), hoặc đăng ký thành công 2 sáng chế/giải pháp hữu ích trong nước hoặc quốc tế.

GS Phạm Thành Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học PHENIKAA cho biết, với cả hai loại hình nhóm nghiên cứu đều yêu cầu các trưởng nhóm xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn, trong đó khuyến khích các nhóm định hướng đến các sản phẩm cuối cùng bao gồm không chỉ các bài báo đăng trên tạp chí quốc tế, mà còn là các công nghệ mới, vật liệu mới, các linh kiện, hệ thống điều khiển, các máy móc, trang thiết bị đo đạc, sản xuất... 


Thông tin về các Trưởng nhóm nghiên cứu mạnh của Khoa như sau:

1- GS.TS Phạm Thành Huy (sinh năm 1972) Trưởng nhóm nghiên cứu Quang điện tử và Quang tử. Ông đã công bố 74 bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus (H-index: 15), là tác giả và đồng tác giả của 8 bằng sáng chế/giải pháp hữu ích; Đã thực hiện 8 hợp đồng chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp và có nhiều sản phẩm thương mại hóa thành công. 


2. PGS.TS Lê Anh Tuấn (sinh năm 1978) - Trưởng nhóm nghiên cứu Vật liệu Nano Y sinh - Môi trường, đã công bố hơn 77 công trình khoa học trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus (H-index: 20).


3. TS Raja Das (sinh năm 1985, quốc tịch Ấn Độ) - Trưởng nhóm nghiên cứu Vật liệu nano cho ứng dụng điện tử và năng lượng tái tạo, đã công bố 61 công trình khoa học trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus (H-index 23).