Phòng thí nghiệm vật liệu polymer&composite

2/25/2019 11:42 AM
Phòng thí nghiệm vật liệu polymer & composite


Thiết bị tổng hợp vật liệu

 STT Tên thiết bị  Ảnh mô tả   
 1.   Lò nung     
 2.  Máy nén     
 3.  Máy làm rung    
 4.  Electrospinning            
       
 

Thiết bị đặc trưng vật liệu (characterization)

 STT Tên thiết bị   Ảnh mô tả  
 1.  UV-vis    
 2.  Máy đo độ pH và
độ dẫn điện
   
 3.  Cân độ chính sác cao