Phòng thí nghiệm Hiển vi điện tử và Vi phân tích

2/22/2019 3:34 AM
Phòng thí nghiệm Hiển vi điện tử và Vi phân tích

 STT Tên thiết bị  Ứng dụng   Chi tiết thiết bị
 1.  
Kính hiển vi điện tử quét hiệu ứng trường (FE-SEM)
 Đặc trưng vật liệu cấp độ từ macro đến nano    Tích hợp đầu thu phổ tán sắc năng lượng tia X (EDS)
 2.  
Thiết bị phân tích Nhiễu xạ tia X
 Xác định cấu trúc tinh thể, pha, kích thước hạt của vật liệu  Kalpha Cu radiation
 3.